Dotacje

Mamy zaszczyt poinformować że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakwalifikowała nasz projekt pod nazwą "Projekt i wdrożenie rozszerzenia typoszeregu automatycznych kotłów C.O. ZKKP-EKO" i przyznała dofinansowanie na jego realizację w ramach programu operacyjnego Intaligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego.  
Poddziałanie 2.3.2.  Bony na innowacje dla MŚP.
Nr umowy: POIR.02.03.02-30-0016/17-00
Celem projektu jest: poprzez zmodyfikowanie konstrukcji kotłów ZKKP-EKO osiągnięcie parametrów w zakresie emisji spalin i sprawności kotła spełniających wymogi dla 5 klasy według polskiej normy PN-EN303-5:2012
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 73.800 zł.
Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 60.000 zł.
Przyznano dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 48.000 zł.
Co stanowi 80% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych.
Realizację projektu zakończono 30.11.2017 r.
Wyniki badań laboratoryjnych w pełni potwierdziły słuszność koncepcji i przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, pozwalając zaliczyć pięć kotłów naszej produkcji do 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012