Piec 5 klasa 24 kW z ręcznym załadunkiem węgiel-drewno

Maksymalna powierzchnia budynku: do 280m²

Cechy kotłów na PELLET Kornel Pawlak:
 • 5 KLASA w zakresie emisji i sprawności
 • Zastosowanie blachy kotłowej od 6 do 8mm o symbolu P265GH
 • Prostota obsługi
 • Wysoka sprawność cieplna
 • Duża komora paleniskowa zaprojektowana do optymalizacji procesu spalania
 • Dołączony zestaw do czyszczenia pieca

   Dogodne raty

Parametry kotła


ParametryWielkość kotła
Moc nominalna 24 kW
Powierzchnia grzewcza kotła 3,2 m2
Wielkość powierzchni ogrzewanej do 280 m2
Sprawność cieplna >89 %
Orientacyjne wymiary komina min. wysokość 6 m
min. przekrój 400 cm2
Masa kotła 336 kg
Wymiary zestawu (wys./szer./gł.) 128,0/59,5/70,0 cm

Zastosowanie kotła


Kocioł znajduje zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania i C.W.U w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, itp. Może być montowany w instalacjach systemu otwartego oraz w instalacjach systemu zamkniętego pod warunkiem zastosowania odpowiednich elementów zabezpieczających.

Cechy szczególne kotła


Nowa generacja kotłów z ręcznym podawaniem paliwa. Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych (odpowiedni kształt i układ kanałów oraz technika dolnego spalania) powodują redukcję emisji szkodliwych substancji do granicznych wartości spełniających wymagania klasy 5 i ekoprojektu, co potwierdza wysokie własności ekologiczne kotła na europejskim poziomie. Aby proces spalania mógł się odbywać niezbędne jest dostarczenie odpowiedniej ilości paliwa i tlenu zawartego w powietrzu do komory spalania. Kotły cechują się prostą, spawaną konstrukcją.

Sposoby montażu kotła


Kocioł może być montowany w układach:

 • otwartym zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02413 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.”
 • zamkniętym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12828 „Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.”

Kotły w standardowej wersji nie są przystosowane do zabezpieczeń w układzie zamkniętym z przeponowymi naczyniami wzbiorczymi.

W przypadku montażu kotła w układzie zamkniętym konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia termicznego instalacji, zaworu bezpieczeństwa, przeponowego naczynia wzbiorczego, armatury kontrolo-pomiarowej (manometr, termometr). Nie dostosowanie się do w/w zasad spowoduje utratę gwarancji!

Kotły spełniają wymagania dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa wyrobu potwierdzone deklaracją zgodności i oznaczone znakiem.

Opał w kotle


Paliwem stosowanym w kotle jest węgiel kamienny w stanie suchym sortymentu orzech według PN-EN 303-5:2012 o następujących parametrach:

 • typ węgla: orzech
 • wartość opałowa: > 28 MJ/kg
 • wilgotność: < 11%
 • zawartość popiołu: < 7%
 • zawartość części lotnych: <30%
 • uziarnienie: 25÷50mm

Producent kategorycznie zakazuje stosowanie paliw zastępczych


Stosowanie paliwa o powyższych parametrach zapewnia bezawaryjną pracę kotła. Natomiast używanie paliwa zawilgoconego może powodować osadzanie się na ściankach kotła substancji smołowych oraz wykraplanie pary wodnej co wiąże się z koniecznością uciążliwego i częstego czyszczenia kotła. Może to również znacznie obniżyć okres jego eksploatacji wskutek korozji wymiennika ciepła. Ponadto w przypadku stosowania paliw gorszej jakości należy się liczyć z obniżeniem parametrów cieplnych i emisyjnych, przez co nie będą spełniane rygorystyczne wymagania norm pozwalające na cechowanie kotła 5 klasą lub ecodesing.

Likwidacja po upływie żywotności


Kocioł został wykonany z materiałów neutralnych dla środowiska. Po wyeksploatowaniu i zużyciu kotła należy dokonać demontażu i kasacji. Demontaż poszczególnych elementów kotła z uwagi na prostotę jego konstrukcji, nie wymaga specjalnego opisu. Zużyte części metalowe należy złomować. Pozostałe części składować zgodnie z wymaganiami w tym zakresie, a następnie przekazać do punktów zajmujących się utylizacją za pośrednictwem uprawnionych firm z bezwzględnym zachowaniem zasad ochrony środowiska.

Środki ostrożności, które należy podjąć w przypadku montażu, instalacji lub konserwacji kotła:


 Nieprawidłowe zabezpieczenie kotła może skutkować poważnymi uszkodzeniami oraz zagrożeniem bezpieczeństwa użytkującego kocioł!

 1. Producent kotła – ZAKŁAD KOTLARSKO-ŚLUSARSKI Kornel Pawlak nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny oraz wykonanie wszystkich instalacji oraz za wykorzystywanie nieprzystosowanych kominów.
 2. Bezwzględnie wymaga się doboru przez uprawnionego instalatora przewodów kominowych z materiałów odpornych na działanie szkodliwych związków chemicznych.
 3. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, kocioł należy obowiązkowo wyposażyć w miarkownik ciągu.
 4. Kocioł powinien być zamontowany zgodnie z instrukcją montażu kotła, projektem kotłowni, wymaganiami w zakresie wentylacji i odprowadzenia spalin oraz jakości wody zasilającej kocioł.
 5. Pomieszczenie, w którym będzie zamontowany kocioł (kotłownia) powinno spełniać wymagania normy PN-B/02411:1987
 6. W pomieszczeniu kotłowni powinny znajdować się warunki bezpiecznej eksploatacji kotłów.
 7. Montaż kotła oraz jego serwis powinna wykonywać specjalistyczna firma lub osoba uprawniona do tego rodzaju prac oraz posiadająca fachową wiedzę w tym zakresie, a także powinna być zaznajomiona z instrukcją obsługi kotła.
 8. Kotłownia powinna posiadać na wyposażeniu: gaśnicę, czujnik czadu i dymu.
 9. Kocioł powinien być wykorzystywany wyłącznie do celu, do którego zostały przeznaczone. Jakiekolwiek inne zastosowanie uważa się za niewłaściwe i w konsekwencji niebezpieczne. Sposoby użytkowania niezgodne z IOIM są zabronione.
 10. Niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy użyciu środków łatwopalnych i wybuchowych jak benzyna, nafta itp.
 11. Zabrania się eksploatacji kotła przy spadku poziomu wody w instalacji poniżej poziomu określanego w instrukcji eksploatacji kotłowni.
 12. W czasie eksploatacji zabrania się wkładania rąk w niebezpieczne miejsca (palenisko, popielnik itp.). Do obsługi kotła używać rękawic, okularów ochronnych i nakrycia głowy.
 13. Utrzymywać porządek w kotłowni, w której nie powinny znajdować się żadne przedmioty niezwiązane z obsługą kotłów.
 14. Dbać o dobry stan techniczny kotła wraz z wyposażeniem oraz wykonanie wszystkich instalacji niezbędnych do prawidłowej jego eksploatacji.
 15. W okresie zimowym nie należy stosować przerw w ogrzewaniu, które mogłyby spowodować zamarznięcie wody w instalacji lub jej części, co jest szczególnie groźne, gdyż rozpalanie w kotle przy niedrożnej instalacji c.o., może prowadzić do poważnych zniszczeń.
 16. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych
 17. Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać.
 18. Należy zapewnić takie warunki eksploatacji kotła i układu zabezpieczenia, aby temperatura wody kotłowej nie spadła poniżej 10°C. Przy jakimkolwiek podejrzeniu możliwości zamarznięcia wody w instalacji c.o. a w szczególności w układzie bezpieczeństwa kotła, należy sprawdzić drożność układu